主题:【原创】读一点诗经 国风 邶风 柏舟 -- 重耳

大河奔流 导读 复 21 阅 19330

全看 分页 树展 一览 主题

2011-02-18 12:00:42
主题:3289816
重耳重耳`52280`/bbsIMG/face/0000.gif`70`3419`960`40124`正九品上:儒林郎|仁勇校尉`2010-01-26 07:37:58`
【原创】读一点诗经 国风 邶风 柏舟 41

泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隐忧。微我无酒,以敖以游。

我心匪鉴,不可以茹。亦有兄弟,不可以据。薄言往愬,逢彼之怒。

我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。威仪棣棣,不可选也。

忧心悄悄,愠于群小。觏闵既多,受侮不少。静言思之,寤辟有摽。

日居月诸,胡迭而微?心之忧矣,如匪浣衣。静言思之,不能奋飞。

周朝的邶、鄘、卫三国,原来就是商末时候的王畿,以朝歌为中心,有千里之地。“邦畿千里,维民所止”,不知道什么时候开始规矩就是这样了。武王克殷,纣王不好意思继续活着,武王只好封纣王的儿子武庚为诸侯,奉殷嗣。诸侯自然不能再占有千里之国,于是殷王畿被一分为三,朝歌及以东为卫国,以北为邶国,以南为鄘国,三国的国君称为三监,意思是监督着武庚。三监都有谁,现在有点搞不清了,其中肯定的有两人:武王的弟弟管叔和蔡叔。另一监有说是武庚,理由是这三国里他怎么也得占着一国吧,他自己监督自己,也算一监。还有一说是武王的另一个弟弟霍叔,合着武庚一国也没有,三国都姓姬了,只给武庚留着自家院子。

武王去世以后,儿子成王年纪小,由周公旦摄政。周公是管叔的弟弟、蔡叔和霍叔的哥哥。周公摆谱可能过了一点,结果管叔和蔡叔跟武庚合计一下就反了。这伙人造反不太成功,全国诸侯和少数民族响应的不多,多数都打酱油。周公旦、召公奭还有姜子牙结成平叛同盟,花了一年多时间平定了叛乱,杀了武庚,废了管叔和蔡叔。如果三监里有霍叔,估计也受了牵连,把个封国给撸了。周公把纣王的哥哥微子启请出来,封他一个宋国,把殷民都搬过去,老兄你自己看着吧。卫国则封给了姬家另一个亲弟弟康叔。邶国和鄘国当时封了什么人不详。后来不知道什么时候这两国被康叔的后代给兼并了,也成了卫国地盘。

《诗经》里《邶风》、《鄘风》、《卫风》,说的都是后来的统一之后的卫国的事儿,为什么还分成三个条目,有一种说法是根据采风的来源地分的,用已经不存在的古地名做标题显得雅致一些。就像我们现在给自己起网名,都爱叫个“凉州第一帅”什么的。不过这说法与有些诗的内容不太一致,姑妄信之吧。

这首《柏舟》说啥?说一个好人被一群小人欺负,愁得不行,连觉都睡不好。《毛诗》那一串书里说,这是卫顷公时候的事儿,“仁人不遇,小人在侧”,所以把个贤臣愁成这样。卫顷公是周夷王时候的卫国国君,是康叔的第七世后代。康叔本人的爵位是“孟侯”。康叔以后的卫国君主都是伯爵,到了顷公,先是通过贿赂夷王,混上了一个侯爵,后来不知怎么又成了公爵。这么看来,顷公还是挺能干的哈。不过能干也没有防止“仁人不遇”,看来理想社会真是不存在的。

还有,朱熹说,这诗不是卫顷公时候的事儿,是卫庄公时候的,干脆就是庄公的夫人庄姜写的。理由是,这诗里一会儿说兄弟如何,一会儿又说衣服脏了穿着难受,都是女人口吻,这是埋怨丈夫宠爱狐狸精、不听老婆话。原来朱熹有时候也爱八卦一下啊。这位庄姜可不得了,她是自从汉字写成我们能认识的这个样子以来的第一美女,后头还有好几首诗写她呢。历史上后来那些四大美女,“羞花闭月、沉鱼落雁”之类的,比庄姜都差着一大截,最多能算上模仿秀、山寨版。你说卫庄公,娶上这样的老婆还不好好宠爱着,这人真是的。

儒家解诗,不喜欢深究内容,而是喜欢望文生义,从字面上去发挥。这首诗里有至少两处的文字,被发挥出故事来。

《世说新语》里头说郑玄,有一次一名丫头做错事情,被郑玄赶到外头罚站。另一名丫头看到这丫头站在泥地里,张口问:“胡为乎泥中?”这是引用《邶风》里另一首《式微》的句子。这丫头也不差,回答以《柏舟》:“薄言往愬,逢彼之怒。”不知道谁惹了郑老头,他拿我撒气。还是大儒呢,嘁。

还有一则据说是大成至圣先师本人的故事,得板起脸来讲。据说孔子为鲁司寇,在朝七日而诛大夫少正卯。子贡有点想不通,问孔子,少正卯是名人,也没犯什么错,为什么杀他呢?孔子解释:“天下有大恶者五,一曰心逆而险,二曰行辟而坚,三曰言伪而辩,四曰记丑而博,五曰顺非而泽。此五者有一于人,则不免君子之诛。而少正卯皆兼有之,其居处足以撮徒成党,其谈说足以饰褒荣众,其强御足以反是独立。此乃人之奸雄者也,不可以不除。诗云:‘忧心悄悄,愠于群小。’小人成群,斯足忧矣。”这句诗是这么用的。


  • 本帖 20 回复
关键词(Tags): #读万卷书#读一点诗经资深推荐:铁手, 通宝推:大眼,
最后于2011-02-18 12:49:54改,共1次;
2011-02-18 12:00:42

全看 分页 树展 一览 主题